Kiara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pustyny, ul. Księża 31, 38-422 Krościenko Wyżne Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział KRS, NR KRS: 0000333167 NIP: 6842571858 REGON: 18043447000000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2-16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

  1. Partner Handlowy to każda osoba fizyczna, z którą Kiara Sp. z o.o. współpracuje, świadczy usługi lub prowadzi interesy, w tym przedstawiciele i pracownicy klientów, dostawców, usługodawców i konkurentów.
  2. Dane osobowe to informacje, za pomocą których można zidentyfikować konkretną osobę. Można do nich zaliczyć np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nr identyfikacyjny oraz jeden lub kilka szczególnych czynników określający fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczna tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kiara SP. z o.o. z siedzibą w Pustynach, ul. Księża 31, 38-422 Krościenko Wyżne reprezentowana przez zarząd spółki.

Kontakt w sprawie danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Kiara Sp. z o.o. można skontaktować się pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Kiara Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, na przykład w celu:

  • zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym przetwarzanie zamówień, realizacji dostaw lub płatności lub w razie reklamacji, napraw, roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami i konkurentami, których przedstawicielem lub pracownikiem są Partnerzy Handlowi;
  • przekazywania Partnerów Handlowych danych osobowych na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych, windykacyjnych):
  • zapewnienia bezpieczeństwa systemów IT;
  • zapewnienie bezpieczeństwa pomieszczeń i budynków - monitoring

Ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umów z osobami fizycznymi, z którymi prowadzimy współpracę handlowa np. w celu przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw lub roszczeń gwarancyjnych, lub w celu przygotowania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO jako przedsiębiorca prowadzimy księgi rachunkowe, w związku z tym wypełniamy nałożone przez przepisy prawa obowiązki, które mogą wymagać przetwarzania Państwa danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Kiara spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może wynajmować osoby trzecie do świadczenia określonych usług np. usług IT. Ponadto możemy angażować m.in. prawników, konsultantów ds. zarządzania oraz audytorów. Takie osoby świadczą swoje usługi na naszą rzecz i pod naszym kierownictwem oraz naszą kontrolą i mogą mieć dostęp do danych osobowych w zakresie wymaganym do świadczenia takich usług na zasadach określonych w umowie powierzenia danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa możemy przekazywać Państwa dane
osobom krajowym i organom państwowym np. organom podatkowym, organom ścigania lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu ochrony interesów spółki.

Przysługujące prawa

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nieprzestrzeganie tego wymogu spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy handlowej i związanych z nią obowiązków.

Poufność i przechowywanie danych

Każdy z naszych pracowników, jak również wszyscy pracownicy usługodawców zewnętrznych, którzy mają dostęp do danych osobowych, są zobowiązani do zachowania poufności takich danych na podstawie zawieranych ze Spółką umów powierzenia danych osobowych. Wszystkie dane będą traktowane jako ściśle poufne. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem przez okres określony w przepisach prawa.